ระบบงานเลือกตั้ง
 

ส.ว. ๒๔/๑

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัด ยโสธร
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ่ ณ................................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 3

ชื่อ : นายประภาส สุทธิอาคาร ชื่อ : นายสุพัฒน์ ไชยกุล ชื่อ : นายสมชาย ภักตรนิกร

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 4

หมายเลข : 5

หมายเลข : 6

ชื่อ : นางปณิธาน คลอ่งแคล่ว ชื่อ : นายรัชชัย ศรีลาภ ชื่อ : นายเชิดศักดิ์ แสงโชติ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 7

หมายเลข : 8

หมายเลข : 9

ชื่อ : นายพิเชษฐ์ สารสุข ชื่อ : นายทองเปรม คัมภ์ทวี ชื่อ : พ.ต.อ.วินิจ บุญสูง
                              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                       ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............

                                                                              (ลงชื่อ) .................................................
                                                                                          (.......................................)
                                                                                  เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ .............................................
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 

ส.ว. ๒๔/๑

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัด ยโสธร
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ่ ณ................................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 10

หมายเลข : 11

หมายเลข : 12

ชื่อ : นายประยงค์ มูลสาร ชื่อ : นายชาติชาย จันทร์ใส ชื่อ : นางพรรณทิพย์ จันทร์อารักษ์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 13

หมายเลข : 14

หมายเลข : 15

ชื่อ : นายอุดร ทองน้อย ชื่อ : ด.ต.คงฤทธิ์ จันทเทพ ชื่อ : นายสมหวัง จำปาหอม

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 17

หมายเลข : 18

ชื่อ : นายพิชญ์ สมพอง ชื่อ : นายเอกชัญญา หลักคำ ชื่อ : นายหมอลำม่วง ตาลชัย
                              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                       ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............

                                                                              (ลงชื่อ) .................................................
                                                                                          (.......................................)
                                                                                  เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ .............................................
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 

ส.ว. ๒๔/๑

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัด ยโสธร
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ่ ณ................................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 19

หมายเลข : 20

หมายเลข : 21

ชื่อ : นายเสน่ห์ ปุริสาย ชื่อ : นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ ชื่อ : พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกาญจน์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
                              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                       ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............

                                                                              (ลงชื่อ) .................................................
                                                                                          (.......................................)
                                                                                  เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ .............................................